t+31 (0)77 351 36 95
toggle menu
toggle menu

Aanmelding, toelating en deelname

U kunt zich schriftelijk aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier cursussen van Veilig Ondernemen. Een e-mail is ook een schriftelijke aanmelding.De cursussen vinden altijd doorgang er is geen voorbehoud van voldoende aanmeldingen. De trainingen aangaande instructeur Eerste Hulp kunnen op elk gewenst tijdstip beginnen. Wij leiden individueel op en er is dus nooit een wachtlijst.

Cursusprijs

Het verschuldigde cursusgeld moet zijn ontvangen door Veilig Ondernemen. Hierna is men toegelaten tot de ingeschreven en betaalde cursus.Veilig Ondernemen behoudt zich het recht voor, tot uiterlijk 4 maanden voor de start van een cursus, de cursusprijs te wijzigen. Ontvangt Veilig Ondernemen het aanmeldingsformulier voor de genoemde tijdsperiode, dan wordt de dan geldende cursusprijs aan u in rekening gebracht, tenzij het cursusgeld later verlaagd wordt. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden voor een langere termijn. De prijzen worden dan niet meer verhoogd. Wijzigingen in de BTW worden wel aangepast.

Betalings- en annuleringsregeling

Bij plaatsing en doorgang van de cursus bent u verplicht zich aan de betalingsregeling te houden.Voor de betaling van de cursusprijs ontvangt u een factuur. Deze dient voorafgaande aan de ingeschreven cursus te zijn voldaan. Tenzij anders is afgesproken. Wanneer de cursus door onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd. Dit is dus nooit van toepassing bij docententrainingen. Bij tussentijds beƫindigen van deelname aan de cursus door u, blijft u het gehele cursusbedrag verschuldigd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Indien een cursist annuleert tot 10 dagen voor aanvang van de cursus en in overleg met Veilig Ondernemen zorgt voor een plaatsvervanger, zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Als u niet of niet tijdig voldoet aan de financiƫle verplichtingen ziet Veilig Ondernemen zich genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Voor het vorderen van achterstallige betaling is Veilig Ondernemen genoodzaakt vijftig euro administratie kosten in rekening te brengen.

Cursus en aansprakelijkheid

Het aan u ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld. Veilig Ondernemen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal. Veilig Ondernemen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, uit welke oorzaak dan ook, aan cursisten of derden opgekomen in verband met de cursus, schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolgschade.

Klachten procedure

Voor klachten aangaande de inhoud van de lessen, het lesgeven van de docenten alsmede de huisvesting en verzorging van de cursus, worden uw op- en aanmerkingen in behandeling genomen nadat u deze schriftelijk ingediend hebt bij de directie van Veilig Ondernemen. Er wordt een onafhankelijke commissie aangesteld van drie personen die bekend zijn met de cursusinhoud. Een van de commissieleden is een door de inbrenger aangewezen persoon. De klacht wordt bestudeerd en besproken binnen een termijn van een maand, met alle betrokkenen en de uitslag van deze commissie is voor alle partijen bindend.

Persoonsregistratie

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geven wij u te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens in onze geautomatiseerde cursistenadministratie zullen worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, studiegegevens en studieresultaten noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve- en logistieke functies (binnen en buiten het bedrijf). Uw gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden en niet aan derden verstrekt.

Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het tussen de Partijen aangaan van de overeenkomst geldt in ieder geval als vertrouwelijk. Hierover wordt, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, op geen enkele wijze, waaronder ook niet via social media, gecommuniceerd.

Meer weten

Vragen of meer informatie?

Onze keurmerken